[00:00:00] SARDUBA - ANU
[00:01:00] 《གསར་གཏོད་པ》创造者
[00:01:00] 词曲:ANU
[00:01:00] 编曲:徐林
[00:02:00] 录音:丁晨泽
[00:02:00] 混音&母带工程师:王路遥
[00:02:00] 混音室&录音室:TOP MUSIC STUDIO
[00:03:00] 发行:百纳娱乐
[00:03:00] OP:乐享中天
[00:03:00] 出品:SARDUBA
[00:15:00] གསར་གཏོད་པ་་་་་འེ
[00:17:00] 创造者
[00:17:00] འེ་་་་་་་་་་་
[00:22:00] གསར་གཏོད་པ་་་་འེ
[00:29:00] SARDUBA
[00:29:00] གསར་གཏོད་པ། འེ
[00:30:00] SARDUBA
[00:30:00] འདོར་བ་མེད་ཀྱི་གསར་གཏོད་པ། འེ
[00:33:00] 无可替代的 SARDUBA
[00:33:00] གསར་གཏོད་པ། འེ
[00:34:00] SARDUBA
[00:34:00] ཞུམ་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།འེ་
[00:37:00] 勇往直前的 SARDUBA
[00:37:00] གསར་གཏོད་པ། འེ
[00:39:00] SARDUBA
[00:39:00] འཇིག་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།
[00:42:00] 无所畏惧的 SARDUBA
[00:42:00] ཟིན་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ། འེ
[00:43:00] 永不过期的 SARDUBA
[00:43:00] 时间无法抹去方向一直没有改变
[00:46:00] 我们沿着 sarduba 让梦想继续向前
[00:50:00] 突破每个阶段拥有 SARDUBA 一样强眼
[00:53:00] NEWBLOOD 的精神要被每个 TIGGA 彰显
[00:57:00] 你想要件 限量版 SARDUBA Baby
[00:59:00] 抱歉请你 对号码 排队等 ohbabe
[01:03:00] SARDUBA 的 胜利指 日可待 babe
[01:08:00] 快递马上 到你楼 下请你 来期待 oh babe
[01:11:00] གསར་གཏོད་པ། འེ
[01:13:00] SARDUBA
[01:13:00] འདོར་བ་མེད་ཀྱི་གསར་གཏོད་པ། འེ
[01:15:00] 无可替代的 SARDUBA
[01:15:00] གསར་གཏོད་པ། འེ
[01:18:00] SARDUBA
[01:18:00] ཞུམ་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།འེ་
[01:20:00] 勇往直前的 SARDUBA
[01:20:00] གསར་གཏོད་པ། འེ
[01:22:00] SARDUBA
[01:22:00] འཇིག་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།
[01:24:00] 无所畏惧的 SARDUBA
[01:24:00] ཟིན་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ། འེ
[01:26:00] 永不过期的 SARDUBA
[01:26:00] ག་ལེ་ག་ལེ་ཡིན་ འེ
[01:27:00] 慢慢的来
[01:27:00] ག་ས་གང་ལ་འགྲོ་ འེ
[01:29:00] 蔓延开来
[01:29:00] ག་རེ་ག་རེ་མེད འེ
[01:31:00] 没有对错
[01:31:00] ག་དགའ་ག་སྐྱིད་རེད་ འེ
[01:40:00] 没有顾虑
[01:40:00] 请脱掉 你的烦恼 换上 sareduba
[01:43:00] 你成为 今晚最cool ཕོ་སར་དང་མོ་སར།(男孩女孩)
[01:48:00] 拥有你 就像穿上 一件 sarduba
[01:50:00] 邀约我 来做你的 newest རྒྱལ་པོ།(主人)
[01:55:00] ཨ་མའི་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན་འེ
[02:00:00] 胜者为王
[02:00:00] དགའ་ལྡན་ཁྲི་ལ་བདག་པོ་མེད་ཟེར་གོ
[02:08:00] 拜者为伍
[02:08:00] གསར་གཏོད་པ། འེ
[02:10:00] SARDUBA
[02:10:00] འདོར་བ་མེད་ཀྱི་གསར་གཏོད་པ། འེ
[02:12:00] 无可替代的 SARDUBA
[02:12:00] གསར་གཏོད་པ། འེ
[02:14:00] SARDUBA
[02:14:00] ཞུམ་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།འེ་
[02:17:00] 勇往直前的 SARDUBA
[02:17:00] གསར་གཏོད་པ། འེ
[02:19:00] SARDUBA
[02:19:00] འཇིག་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།
[02:21:00] 无所畏惧的 SARDUBA
[02:21:00] ཟིན་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ། འེ
[02:23:00] 永不过期的 SARDUBA
[02:23:00] གསར་གཏོད་པ། འེ
[02:24:00] SARDUBA
[02:24:00] འདོར་བ་མེད་ཀྱི་གསར་གཏོད་པ། འེ
[02:26:00] 无可替代的 SARDUBA
[02:26:00] གསར་གཏོད་པ། འེ
[02:29:00] SARDUBA
[02:29:00] ཞུམ་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།འེ་
[02:31:00] 勇往直前的 SARDUBA
[02:31:00] གསར་གཏོད་པ། འེ
[02:33:00] SARDUBA
[02:33:00] འཇིག་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།
[02:35:00] 无所畏惧的 SARDUBA
[02:35:00] ཟིན་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ། འེ
[02:37:00] 永不过期的 SARDUBA
[02:37:00] གསར་གཏོད་པ། འེ
[02:38:00] SARDUBA
[02:38:00] འདོར་བ་མེད་ཀྱི་གསར་གཏོད་པ། འེ
[02:40:00] 无可替代的 SARDUBA
[02:40:00] གསར་གཏོད་པ། འེ
[02:43:00] SARDUBA
[02:43:00] ཞུམ་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།འེ་
[02:46:00] 勇往直前的 SARDUBA
[02:46:00] གསར་གཏོད་པ། འེ
[02:47:00] SARDUBA
[02:47:00] འཇིག་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།
[02:50:00] 无所畏惧的 SARDUBA
					

SARDUBA - ANU

MP3下载

ANU-SARDUBA的QQ空间背景音乐外链:

歌曲ANU-SARDUBA的MP3下载地址来源于网络分享,复制链接或者右键链接另存为即可下载MP3音乐,同时网站提供ANU-SARDUBA的QQ空间背景音乐歌曲链接,把这首歌曲的MP3链接地址推荐给你的朋友,可以让他们免费获得本歌曲音乐外链。

SARDUBA的文本歌词:

SARDUBA - ANU
《གསར་གཏོད་པ》创造者
词曲:ANU
编曲:徐林
录音:丁晨泽
混音&母带工程师:王路遥
混音室&录音室:TOP MUSIC STUDIO
发行:百纳娱乐
OP:乐享中天
出品:SARDUBA
གསར་གཏོད་པ་་་་་འེ
创造者
འེ་་་་་་་་་་་
གསར་གཏོད་པ་་་་འེ
SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེ
SARDUBA
འདོར་བ་མེད་ཀྱི་གསར་གཏོད་པ། འེ
无可替代的 SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེ
SARDUBA
ཞུམ་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།འེ་
勇往直前的 SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེ
SARDUBA
འཇིག་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།
无所畏惧的 SARDUBA
ཟིན་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ། འེ
永不过期的 SARDUBA
时间无法抹去方向一直没有改变
我们沿着 sarduba 让梦想继续向前
突破每个阶段拥有 SARDUBA 一样强眼
NEWBLOOD 的精神要被每个 TIGGA 彰显
你想要件 限量版 SARDUBA Baby
抱歉请你 对号码 排队等 ohbabe
SARDUBA 的 胜利指 日可待 babe
快递马上 到你楼 下请你 来期待 oh babe
གསར་གཏོད་པ། འེ
SARDUBA
འདོར་བ་མེད་ཀྱི་གསར་གཏོད་པ། འེ
无可替代的 SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེ
SARDUBA
ཞུམ་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།འེ་
勇往直前的 SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེ
SARDUBA
འཇིག་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།
无所畏惧的 SARDUBA
ཟིན་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ། འེ
永不过期的 SARDUBA
ག་ལེ་ག་ལེ་ཡིན་ འེ
慢慢的来
ག་ས་གང་ལ་འགྲོ་ འེ
蔓延开来
ག་རེ་ག་རེ་མེད འེ
没有对错
ག་དགའ་ག་སྐྱིད་རེད་ འེ
没有顾虑
请脱掉 你的烦恼 换上 sareduba
你成为 今晚最cool ཕོ་སར་དང་མོ་སར།(男孩女孩)
拥有你 就像穿上 一件 sarduba
邀约我 来做你的 newest རྒྱལ་པོ།(主人)
ཨ་མའི་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན་འེ
胜者为王
དགའ་ལྡན་ཁྲི་ལ་བདག་པོ་མེད་ཟེར་གོ
拜者为伍
གསར་གཏོད་པ། འེ
SARDUBA
འདོར་བ་མེད་ཀྱི་གསར་གཏོད་པ། འེ
无可替代的 SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེ
SARDUBA
ཞུམ་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།འེ་
勇往直前的 SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེ
SARDUBA
འཇིག་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།
无所畏惧的 SARDUBA
ཟིན་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ། འེ
永不过期的 SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེ
SARDUBA
འདོར་བ་མེད་ཀྱི་གསར་གཏོད་པ། འེ
无可替代的 SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེ
SARDUBA
ཞུམ་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།འེ་
勇往直前的 SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེ
SARDUBA
འཇིག་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།
无所畏惧的 SARDUBA
ཟིན་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ། འེ
永不过期的 SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེ
SARDUBA
འདོར་བ་མེད་ཀྱི་གསར་གཏོད་པ། འེ
无可替代的 SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེ
SARDUBA
ཞུམ་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།འེ་
勇往直前的 SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེ
SARDUBA
འཇིག་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།
无所畏惧的 SARDUBA

一起来嗨高清MV网提供ANU-SARDUBA的MP3音乐在线试听下载,SARDUBA的QQ空间背景音乐外链。
更多最新音乐推荐:http://www.170hi.com/song
酷我MP3音乐外链工具:http://www.170hi.com/tool/song/